Liu, Li-Chuan, National Taitung University, Taiwan