Yan, Zhe, University of Wuerzburg, Germany, Germany