Grace, Samantha L., Santa Clara University, USA, United States